Arquímedes

El principi d’Arquimedes és un principi físic que afirma que: «Un cos total o parcialment submergit en un fluid en repòs, rep un empenyiment d’abaix cap amunt igual al pes del volum del fluid que desallotja». Aquesta força1 rep el nom d’empenyiment hidrostàtic o d’Arquimedes, i es mesura en Newtons (en el SI).

El principi d’Arquimedes es formula així:

E = m g = V ρf g

on E és l’Empenyiment, ρf és la densitat del fluid, V el «volum de fluid desplaçat» per algun cos submergit parcial o totalment en el mateix, g l’acceleració de la gravetat i m la massa.
D’aquesta manera, l’Empenyiment depèn de la densitat del fluid, del volum del cos i de la gravetat existent en aquest lloc. L’Empenyiment (en condicions normals i descrit de manera simplificada) actua verticalment cap amunt i està aplicat al centre de gravetat del cos; aquest punt rep el nom de centre de carena.

CÀLCULS ESTRUCTURALS

ρf = 38 g/L

Densitat del suro      0,0024 Kgrs/cm3

Mida stage      10 x 7,5 m

Gruix del stage      1m, del qual queda submergit: 0,8m.

Volum de suro      10m x 7,5m x 1m = 75 m3

Volum de suro submergit      10m x 7,5m x 0,8m= 60 m3

E= 60m3 x 38 g/L x 9,8m/s2 = 22344 N

9,8N = 1Kg x 9,8m/s2

22344N = X x 9,8 m/s2

X = 2280 Kg

CONCLUSIONS

El stage flotant de suro pot suportar 2280 Kg aproximadament.

Suposant un marge de seguretat de 280Kg, el pes màxim sobre l’escenari seria de 2000 Kg, suficient per suportar el pes del Dj, la taula de mescles amb una pantalla led de 150 Kg i l’escenografia de l’escenari preparada també com un decorat de suro.

Anuncis